Projekt UE

LogoLogoLogoLogo

FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWA „KASIA” SC MARIA KORBUT KATARZYNA JAŁOCHA realizuje projekt: Puszek 2.0 – utworzenie nowych miejsc w żłobku przy ul. Miłkowskiego w Krakowie, nr projektu: RPMP.08.05.00-12-0196/19

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu: jest pomoc min. 25 rodzicom/opiekunom prawnym (w jednym naborze, 1 x 25 osób)
z województwa małopolskiego (tj. mieszkających, uczących się, pracujących na terenie województwa)
w powrocie na rynek pracy w okresie maksymalnie 12 miesięcy od momentu przystąpienia do
projektu, poprzez zapewnienie dzieciom miejsca w dobrze wyposażonym, nowoczesnym żłobku z
szeroką ofertą dodatkowych zajęć rozwijających.

Projekt skierowany jest do 25 osób (kobiet bądź mężczyzn) powracających/wchodzących na rynek
pracy, które do tej pory nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad
dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim,
rodzicielskim,wychowawczym) oraz osób pracujących dla których wsparcie w postaci zapewnienia
opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Dokumenty do pobrania:

    1. Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu Puszek 2.0.docx
    2. Regulamin rekrutacji do żłobka Puszek.docx
    3. Wzór Umowy uczestnika projektu Puszek 2.0.docx
    4. Zał.1 Formularz zgłoszeniowy do żlobka.doc
    5. Zał.2 Oświadczenie dot statusu na rynku pracy.docx